Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Vormgenoten B.V. (KvK-nummer 69102686)

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Vormgenoten B.V. en opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Vormgenoten B.V. met of voor opdrachtgever. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring op nieuwe overeenkomsten tussen Vormgenoten B.V. en opdrachtgever van toepassing en op alle buitencontractuele relaties tussen Vormgenoten B.V. en opdrachtgever, met name onrechtmatige daad. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in een voorkomend geval niet (rechts)geldig zal blijken te zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niettemin van toepassing. Partijen verplichten zich om in onderling overleg de niet (rechts)geldige of vernietigde bepaling om te zetten naar een (rechts)geldige bepaling met zoveel als mogelijk dezelfde strekking.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Vormgenoten B.V., maar ook ten behoeve van haar bestuurders en alle personen die door Vormgenoten B.V. bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, alsmede ten behoeve van alle personen voor wier handelen of nalaten Vormgenoten B.V. aansprakelijk kan zijn.
 4. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend afgeweken worden indien zulks schriftelijk met Vormgenoten B.V. wordt overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen door of namens Vormgenoten B.V. gedaan, zijn vrijblijvend. Vormgenoten B.V. kan haar aanbiedingen steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
 2. De overeenkomst tussen Vormgenoten B.V. en opdrachtgever komt eerst tot stand door de verzending van een schriftelijke dan wel elektronisch verzonden opdrachtbevestiging van Vormgenoten B.V., welke ongewijzigd en ondertekend door een aan de zijde van opdrachtgever statutair bevoegde dan wel daartoe aangewezen persoon aan Vormgenoten B.V. is geretourneerd, en wel vanaf de dagtekening van die ondertekening door of namens opdrachtgever.
 3. Vormgenoten B.V. kan niet gebonden worden aan handelingen en/of afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze handelingen en/of afspraken door wel daartoe bevoegde personen namens Vormgenoten B.V. alsnog schriftelijk worden bevestigd.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft binnen een termijn van 14 dagen de opdrachtbevestiging te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud ervan, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op de voorwaarden als vermeld in de opdrachtbevestiging en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vormgenoten B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Betaling

 1. De voor de aan Vormgenoten B.V. opgedragen dienst en/of werkzaamheden is opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging overeengekomen prijs verschuldigd. Die prijs is exclusief omzetbelasting, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld.
 2. Alle prijsopgaven van Vormgenoten B.V. geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Verhogingen die zich voordoen, na het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, in de prijzen van grondstoffen, lonen en/of andere facturen die de prijs van de dienst en/of werkzaamheden mede bepalen, kan Vormgenoten B.V. aan de opdrachtgever doorberekenen. Indien dit echter binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst geschiedt, heeft de opdrachtgever het recht om ontbinding van de overeenkomst te verzoeken indien Vormgenoten B.V., na hierop door de opdrachtgever te zijn gewezen, de verhoging handhaaft.
 3. Tenzij bij opdracht is overeengekomen dat opdrachtgever 100% van de prijs bij opdracht is verschuldigd, is opdrachtgever is bij opdracht 50% van de prijs verschuldigd, 40% van de resterende prijs op de dag van oplevering verschuldigd en de laatste 10% van de prijs na oplevering van de dienst en/of werkzaamheden verschuldigd. Vormgenoten B.V. zal dienovereenkomstig de overeengekomen prijs aan opdrachtgever factureren.
 4. Voor de facturen van Vormgenoten B.V. geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Dit is een termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW.
 5. Betaling van de facturen van Vormgenoten B.V. dient te geschieden in Nederlandse valuta (euro) door overschrijving op een door Vormgenoten B.V. daartoe aangewezen bank- of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Betaling van de facturen van Vormgenoten B.V. dient zonder verrekening, korting en/of opschorting plaats te vinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Na overschrijding van de in lid d. bedoelde betalingstermijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan Vormgenoten B.V. een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen over het volledig openstaande bedrag, tot aan de dag van algehele voldoening.
 8. Indien Vormgenoten B.V. het nodig oordeelt, bij niet-tijdige of onvolledige betaling door opdrachtgever, zijn vordering ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van opdrachtgever. Ter keuze van Vormgenoten B.V. kan de opdrachtgever worden belast met de werkelijke buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten waarvoor Vormgenoten B.V. in dat geval zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% van de door de opdrachtgever verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,–, te vermeerderen met omzetbelasting. De enkele inschakeling door Vormgenoten B.V. van een derde doet de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten voor de opdrachtgever ontstaan.
 9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als de opdrachtgever een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.
 10. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Vormgenoten B.V. gehouden zekerheid te stellen in de door Vormgenoten B.V. gewenste vorm en deze zo nodig aan te vullen, zulks voor de nakoming van al zijn (betalings-)verplichtingen aan Vormgenoten B.V.

Artikel 4 – Levertijden

 1. De levertijd wordt door Vormgenoten B.V. zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Levertijden gelden als indicatie en niet als termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. Vormgenoten B.V. spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
 2. De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Vormgenoten B.V.

Artikel 5 – Levering en risico

 1. Vanaf het moment dat de ter uitvoering van de opgedragen dienst, levering of werkzaamheden te leveren zaken/producten feitelijk ter beschikking van opdrachtgever of een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gesteld, gaat het risico van verlies of beschadiging over op opdrachtgever.
 2. Vormgenoten B.V. is gerechtigd om de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten te leveren.
 3. Indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald zal opdrachtgever, indien Vormgenoten B.V. zulks verlangt, in ieder geval afnemen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW.
 4. Vormgenoten B.V. is gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden uit te laten voeren, alsmede gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

Artikel 6 – Keuring en reclame

 1. De opdrachtgever is verplicht om de door Vormgenoten B.V. geleverde prestaties en/of producten bij oplevering/aflevering te controleren. Eventuele afwijkingen van de geleverde prestaties en/of producten met de overeengekomen prestaties en/of producten, alsmede eventuele zichtbare gebreken, dient de opdrachtgever bij oplevering/aflevering te vermelden, een en ander op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding.
 2. Bij niet ten tijde van de oplevering/aflevering zichtbare gebreken is de opdrachtgever verplicht Vormgenoten B.V. hiervan binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, aan Vormgenoten B.V. mede te delen, onder opgave van de aard en het aantal van het gebrek/de gebreken c.q. tekortkomingen, op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding.
 3. Indien door Vormgenoten B.V. een garantie is afgegeven, dient de opdrachtgever Vormgenoten B.V. binnen een termijn van acht dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop een gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak, voortvloeiend uit de garantie, vervalt.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door Vormgenoten B.V. geleverde zaken/producten. Vormgenoten B.V. behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de overeengekomen prijs daarvan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten en rente. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Vormgenoten B.V. op de opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Vormgenoten B.V.
 2. Het is de opdrachtgever niettemin toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken/producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de geleverde zaken/producten te verpanden of aan een derde enig zekerheids- of gebruiksrecht daarop te verlenen, zolang de eigendom van die zaken/producten niet van Vormgenoten B.V. op de opdrachtgever is overgegaan.
 4. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel 7 is Vormgenoten B.V. gerechtigd de aan haar toebehorende zaken/producten, voor rekening van de opdrachtgever, terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De opdrachtgever is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen, hij machtigt Vormgenoten B.V. onherroepelijk daartoe de bij of voor hem in gebruik zijnde ruimten te (laten) betreden.

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. In geval van levering van zaken/producten die Vormgenoten B.V. van derden heeft gekocht, verstrekt Vormgenoten B.V. op deze zaken slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie die Vormgenoten B.V. aan opdrachtgever verstrekt gelijkluidend aan de garantie die Vormgenoten B.V. van haar leverancier(s) verkrijgt.
 2. Vormgenoten B.V. is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen, gelijk de aanspraken van de opdrachtgever op garantie worden opgeschort, indien de opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Vormgenoten B.V. heeft voldaan. Indien de opdrachtgever Vormgenoten B.V. kan aanspreken op een garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging van de afgeleverde zaken/producten zal plaatsvinden ter uitsluitende beoordeling van Vormgenoten B.V.
 3. Vormgenoten B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (directe of indirecte) bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Vormgenoten B.V., dan wel haar medewerkers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Vormgenoten B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Vormgenoten B.V. komt.
 5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Vormgenoten B.V. beperkt tot de voor de desbetreffende opdracht overeengekomen prijs (exclusief btw).
 6. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Vormgenoten B.V. jegens opdrachtgever beperkt tot een bedrag van € 10.000,– per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).
 7. Iedere rechtsvordering van de opdrachtgever jegens Vormgenoten B.V., voortvloeiend uit een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van Vormgenoten B.V. jegens de opdrachtgever, vervalt door verloop van twaalf maanden nadat de opdrachtgever ter zake deze tekortkoming of onrechtmatige daad voor het eerst bij Vormgenoten B.V. heeft gereclameerd.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Indien Vormgenoten B.V. tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens de opdrachtgever, kan dit Vormgenoten B.V. niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van een omstandigheid die zij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien dan wel buiten haar invloedsfeer ligt.
 2. In een dergelijk geval van overmacht is Vormgenoten B.V. gerechtigd zijn (leverings-) verplichtingen op te schorten zolang de overmacht duurt dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is Vormgenoten B.V. nimmer tot schadevergoeding verplicht.
 3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige verstoring van de bedrijfsvoering van Vormgenoten B.V. door: oorlog, oproer, molest, natuurramp, storm, windkracht 7 of hoger, bliksem, ijsvorming door ijzel, hagel met stenen groter dan 1cm, stremming van de aanvoer, breuk of uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen, brand, uitbraak epedimie, ziekte van medewerkers, stakingen of andere werkonderbrekingen en het geval dat leveranciers van Vormgenoten B.V. in gebreke blijven met de aflevering.
 4. In geval van overmacht is Vormgenoten B.V. nimmer tot schadevergoeding verplicht.

Artikel 10 – Tussentijdse opzegging

 1. Vormgenoten B.V. en opdrachtgever hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.
 2. In geval van opzegging va de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zal al hetgeen Vormgenoten B.V. uit welken hoofde dan ook van de opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar zijn, waaronder (doch niet uitsluitend) de reeds door Vormgenoten B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en een redelijke vergoeding voor het door Vormgenoten B.V. gelden verlies en/of de gederfde winst.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van Vormgenoten B.V., uit welke naam en uit welke hoofde dan ook jegens de opdrachtgever aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de opdrachtgever zijn nagekomen.
 2. Vormgenoten B.V. kan de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
  • van een tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de opdrachtgever niet tijdig de prijs betaalt of weigert de zaken/producten in ontvangst te nemen, dan wel indien de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Vormgenoten B.V. om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 3 lid h;
  • van een (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling of liquidatie van de opdrachtgever;
  • de opdrachtgever een (dwang)akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren;
  • de opdrachtgever schriftelijk erkent zijn schulden niet meer te kunnen voldoen;
  • executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever;
  • van wijziging van de leiding en/of zeggenschap binnen de onderneming van opdrachtgever.
 3. In geval van opzegging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zal al hetgeen Vormgenoten B.V. uit welken hoofde dan ook van de opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar zijn, waaronder (doch niet uitsluitend) de reeds door Vormgenoten B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en een redelijke vergoeding voor het door Vormgenoten B.V. gelden verlies en/of de gederfde winst.

Artikel 12 – Overdracht

 1. Het is opdrachtgever verboden haar eventuele vorderingen op Vormgenoten B.V. aan derden over te dragen (in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW), behoudens schriftelijke toestemming van Vormgenoten B.V.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder (doch niet uitsluitend) octrooirecht, modelrecht en auteursrecht toe aan Vormgenoten B.V. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie is uitsluitend Vormgenoten B.V. daartoe gerechtigd.
 2. b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoort tot de opdracht van Vormgenoten B.V. niet het onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Dit zelfde geldt voor een onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 3. Alle door Vormgenoten B.V. vervaardigde zaken zoals concepten, ontwerpen, modellen, in computerbestanden opgeslagen teksten, ontwerpen, lay-outs, litho`s en films blijven eigendom van Vormgenoten B.V., ook als deze als onderdeel in het aanbod of de overeenkomst staan opgenomen.
 4. Vormgenoten B.V. is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen niet gehouden om de zaken genoemd in lid c. voor opdrachtgever te bewaren.
 5. Indien opdrachtgever inbreuk maakt op de in dit artikel 13 beschreven rechten van Vormgenoten B.V., dan wel derden in staat stelt daarop inbreuk te maken, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Vormgenoten B.V. daardoor lijdt inclusief de (gerechtelijke)kosten die Vormgenoten B.V. maakt ter bewaring van haar rechten, zijnde de werkelijke schade welke minimaal wordt gefixeerd op een bedrag van € 25.000,–.

Artikel 14 – Meerwerk

 1. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen opdracht is opdrachtgever de daarmee gemoeide verhoging van de prijs aan Vormgenoten B.V. verschuldigd. Vormgenoten B.V. zal zoveel mogelijk voorafgaand aan de uitvoering van de toevoeging of veranderingen in de overeengekomen opdracht aan opdrachtgever informatie verstrekken betreffende de daaraan noodzakelijk verbonden prijsconsequenties. Het niet verstrekken van vorenbedoelde informatie doet aan de verschuldigdheid van opdrachtgever van de prijsverhogingen evenwel niet af.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen waarbij deze algemene voorwaarden gelden, en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen tussen Vormgenoten B.V. en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, onverminderd de bevoegdheid van Vormgenoten B.V. om zich te wenden tot de overigens bevoegde rechter, een en ander met inachtneming van de regeling der absolute competentie en de bevoegdheid van de sector kanton.
 3. In afwijking van het in lid b. bepaalde, doch slechts indien het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft Vormgenoten B.V. het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage, overeenkomstig het reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Indien en zodra Vormgenoten B.V. aan de opdrachtgever schriftelijk mededeelt dat zij van dit recht gebruik maakt, is de in lid b. bedoelde rechter niet langer bevoegd.